60 ปี จุฬาลงกรณ์เวชสาร: รากฐานจากอดีตสู่การพัฒนา ในปัจจุบันและความก้าวไกลในอนาคตอย่างยั่งยืน

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์เวชสารและวารสาร Asian Biomedicine สามารถเจริญรุดหน้าจากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างสง่างามและน่าภาคภูมิใจ เพราะคุณูปการของบรรดาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และบุคลากรอื่นอีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง จาก
อดีตถึงปัจจุบัน ได้ช่วยกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การที่วารสารทั้ง 2 จะก้าวไกลไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนได้ ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ รวบรวมพละกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญา รวมทั้งการเสียสละอุทิศเวลาของทุกคนในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตลอดจนนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นิสิตระดับปริญญาโท/เอก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถส่งบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดเวลา อันจะทำให้กิจการของวารสารดำเนินไปได้


ขอขอบคุณบุคลากรในหน่วยวารสารทุกคน ซึ่งช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถการได้รับการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากทางคณะ จะช่วยให้วารสารทั้ง 2 ได้ดำเนินก้าวหน้ามั่นคงถาวรไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

Article Details

Section
Editorial