ปรมาจารย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

ปรมาจารย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ศาสตราจารย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ นายแพทย์ลิ ศรีพยัตต์ "ผู้วางรากฐานทางสรีรวิทยาคนแรกของประเทศไทย" 


2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชุบ โชติกเสถียร "ผู้มีความมั่นคงทางวิชาการไม่ยอมก้มศีรษะให้กับผู้มีอำนาจทางการเมือง" 


3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร "แพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ท่านแรกของอาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ในประเทศไทย" 


4.ศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ "จักษุแพทย์คนแรกของประเทศไทย" 


5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ "ผู้ริเริ่มให้มีบริการและวิจัยการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญอังรีดูนังค์จากสภากาชาดโลก"  


6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ ประทัตสุนทรสาร "เพชรน้ำหนึ่งทางด้านปาราสิตวิทยา" 


7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญพัฒน์ อิสรางกูร ณ อยุธยา "เพชรน้ำหนึ่งในวงการสูติ – นริเวช" 


8. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประจบ จารุจินดา "ปูชนียาจารย์คู่แพทย์จุฬา ฯ"

Article Details

Section
History Medicine