กายวิภาคศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ของสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 23 – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหินอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะกรรมการฯ และวิทยากรได้ตั้งใจและมุ่งหวังให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยเฉพาะสาขากายวิภาคศาสตร์และเซลล์ชีววิทยา ตลอดจนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานอันทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ตามชื่อของการประชุม “21st Century Era of Anatomy” ซึ่งมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยรางวัลโนเบล อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทั้งในรูปแบบ oral และ poster presentation อันเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น


สิ่งสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของการประชุมวิชาการ ได้แก่ การจัดพิมพ์จุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับนี้ซึ่งได้รวบรวมบทความจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความและบทคัดย่อจากการประชุมประกอบด้วย บทความฟื้นฟูวิชาการ (reviews article) 1 เรื่อง บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) 18 เรื่องบทความเวชศาสตร์ร่วมสมัย (modern medicine) 4 เรื่อง และบทคัดย่อรวมทั้งหมด 50 เรื่อง บทความทั้งหมดนี้ได้ผ่านการตรวจประเมิน วิจารณ์บทความ และปรับแก้ไขเพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้อ่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมวิชาการนี้ไปยังผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตลอดจนนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงทางด้านวิชาการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Article Details

Section
Editorial