ระลึกถึงรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์ บิดาแห่ง “เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

Main Article Content

Vitool Lohsoonthorn
Thanapoom Rattananupong
Sarawut Urith

Abstract

“ชาวเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสดุดีท่านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์ เป็น “บิดาแห่งเวชศาสตร์ป้องกันฯ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ด้วยความเคารพรัก ย้อนหลังไปประมาณ 60 ปี เมื่อปีพ. ศ. 2501 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มหลักสูตรการสอนวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3, 4, 5 และ 6 โดยการสอนวิชานี้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนมาโดยลำดับทุกด้าน เริ่มก่อตั้งเป็นแขนงวิชาหนึ่งในแผนกวิชาอายุรศาสตร์ โดยขณะนั้นมีอาจารย์ นายแพทย์ศึกษา เป็นอาจารย์แพทย์หน่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นหัวหน้าวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน และมีศิษย์แพทย์ร่วมงาน 2 ท่าน ต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาฯ หนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ. ศ. 2508

Article Details

Section
History Medicine