จุฬาลงกรณ์เวชสารก้าวสู่ปีที่ 62

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

จุฬาลงกรณ์เวชสาร มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 62 ของการจัดพิมพ์เผยแพร่วารสาร โดยในฉบับนี้ได้เพิ่มหัวข้อขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ “จุฬาลงกรณ์เวชประวัติ” (History Medicine) ซึ่งเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบุพพาจารย์หรือบูราพาจารย์
อาจารย์ท่านก่อนในยุคบุกเบิกก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มีคุณูปการต่อเหล่าบรรดาลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า  โดยในฉบับนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราภิชาน นายแพทย์นภดล นพคุณ เขียนรำลึกศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์
ซึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้บุกเบิกทางการแพทย์ด้านผิวหนัง และร่วมก่อตั้งชมรมแพทย์ผิวหนังเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมพ.ศ. 2499 และต่อมาเป็นสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เอกลักษณ์สำคัญของท่านคือ การแต่งกายสะอาด สุภาพ ผูกหูกระต่ายอย่างสง่างาม ใจดี มีอัธยาศัยเป็นกันเองกับลูกศิษย์ และมีอารมณ์ขัน ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้โรคผิวหนังที่ตึกผู้ป่วยนอกกับท่านเมื่อครั้งเป็นนิสิตแพทย์ และเคยได้เดินจูงมือท่านกลับมายังห้องทำงานของท่านที่ตึกกายวิภาคศาสตร์หลังเก่า ท่านเป็นผู้ตั้งชื่อโรคผิวหนังเป็นภาษาไทย เช่น        โรคขี้กลากหนุมาน (Tinea imbricata) และโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นต้น ท่านอาจารย์เคยเขียนบทความร่วมกับรองศาสตราจารย์
นายแพทย์วินัย พากเพียร เรื่องการบำรุงและรักษาผิวหนัง รวมทั้งได้เขียนบทความเรื่องศิลปและจรรยาแพทย์ ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ซึ่งได้นำมาลงตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งในวารสารฉบับนี้

Article Details

Section
Editorial