Focus and Scope
Chulalongkorn Medical Bulletin มีวัตถุประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรับพิจารณาบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ ทั้งผลการศึกษาในระดับทดลองทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาในระดับคลินิก ประเภทของบทความ ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) บทฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) รายงานผู้ป่วย (Case reports) เป็นต้น

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันทีที่บทความได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับแก้ไขโดยผู้นิพนธ์ และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ นอกจากนี้บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยพื้นฐาน การศึกษาทดลองทางคลินิก การศึกษาผลตรวจการรักษา การวินิจฉัยพฤติกรรม รวมทั้งการศึกษาทางระบาดวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถส่งเข้ามารับการพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารได้

Peer Review Process
กระบวนการตรวจประเมินของบทความที่ส่งเข้ามาในวารสารจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมาจากหน่วยงานต่างกันกับผู้นิพนธ์อย่างน้อย 2 ท่าน โดยตรวจประเมินบทความที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง และมีความสำคัญต่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

Chulalongkorn Medical Bulletin ได้เชิญคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อคิดเห็น และส่งผลการประเมินให้บรรณาธิการเพื่อพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ในการประเมินให้คำแนะนำ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ จากนั้นบรรณาธิการเป็นผู้ตัดสินว่าตอบรับ หรือให้ผู้นิพนธ์แก้ไข ปรับปรุงบทความ หรือปฏิเสธไม่รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร

Open Access Policy
Chulalongkorn Medical Bulletin ทุกบทความในวารสารสามารถเข้าถึง สืบค้น และเปิดอ่านได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก

Conflict of Interest
ผู้นิพนธ์รับผิดชอบบทความ (corresponding author) จะได้รับแจ้งจากบรรณาธิการเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ (conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อการแปลผลงานวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องแจ้งเปิดเผยข้อมูลในจดหมาย นำส่งบทความ (cover letter) การขัดผลประโยชน์อาจรวมถึง การสนับสนุนทางการเงิน ความสัมพันธ์ส่วนตัว กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ แรงกดดันทางการเมืองจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ข้อขัดแย้งทางวิชาการ

แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูล (disclosure form) สามารถใช้เหมือนกันได้จาก International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Uniform Disclosure Forms (https://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf)

บรรณาธิการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรวมข้อมูลการขัดผลประโยชน์เข้าไปในบทความที่ตีพิมพ์ด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะแหล่งทุน ทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ควรแจ้งเปิดเผยให้ทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ (referees) สามารถแจ้งการขัดผลประโยชน์ให้ บรรณาธิการทราบก่อนพิจารณาบทความ

Publication Process

Copyright & Licensing
วารสารได้นำ CC BY-NC-ND license มาอ้างอิง โดยผู้อ่านบทความสามารถ
- แบ่งปัน : คัดลอก และเผยแพร่ส่วนใดๆ ของบทความในสิ่งต่างๆ ได้
- ระบุแหล่งที่มา : อ้างถึง หรือให้ข้อมูลระบุแหล่งที่มา และระบุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- ไม่นำมาใช้เพื่อการค้า
- ไม่นำมาดัดแปลงแก้ไข
- ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม ไม่นำข้อกฎหมายมาจำกัดการกระทำของผู้อื่นโดยที่กฎหมายอนุญาต
- การนำบทความมาใช้โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจด้วย Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license ยกเว้นหัวข้อที่ 2-8
- อยู่ภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license โดยผู้นิพนธ์ และผู้อ่านบทความมีอิสระในการแบ่งปัน ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ตามข้อหนึ่งข้อใด