1.
ปาณะวัฒนพิสุทธ์ ส, อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ส, สุพรรณสาร ศ, บุญมี เ. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. JNHR [Internet]. 2017 Apr. 20 [cited 2024 Feb. 26];18(1):104-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/83943