1.
โอชารส ร. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข. JNHR [Internet]. 2016 Dec. 19 [cited 2024 Feb. 26];17(3):58-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72355