1.
ต๊ะแก้ว เ. การพัฒนาศักยภาพญาติผู้ดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. JNHR [Internet]. 2016 Dec. 19 [cited 2024 Feb. 26];17(3):24-32. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72348