1.
วงษ์สันต์ ว, ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การพัฒนาทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะ. JNHR [Internet]. 2016 Nov. 26 [cited 2024 Feb. 26];17(1):132-41. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71795