1.
อุดมลักษณ์ ส, วงศ์ไชยา พ, มหามิตร วงศ์แสน ส, บรรณกิจ ห. การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. JNHR [Internet]. 2016 Nov. 26 [cited 2024 Feb. 26];17(1):64-79. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71789