1.
กล่อมใจ ธ, ชัชวรัตน์ ท, อาขาล ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในหมวดวิชาชีพ การพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. JNHR [Internet]. 2019 May 26 [cited 2024 Feb. 26];20(2):3-15. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/188303