1.
จงเพ็งกลาง พพ. ผลของโปรแกรมฤาษีดัดตน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหลังตึง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. JNHR [Internet]. 2019 Apr. 17 [cited 2024 Feb. 29];20(1):100-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/143612