1.
แว น, เรืองแป้น รดว, หะยีสามะสา ด, มูหะมัด ด, สนธิไชย ด, ทองมาก ด. รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า. JNHR [Internet]. 2018 Apr. 5 [cited 2024 Feb. 26];19(1):86-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/111615