1.
ดุสิต ร, กลางคาร ส, วรวงศ์ จ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม The Development of Preventive Model of Dengue Haemorrhagic Fever at Community Level in Hun Village, khwao Sub-District, Maung District, Mahasarakham Province. JNHR [Internet]. 2017 Dec. 26 [cited 2024 Feb. 26];18(3):107-16. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106852