[1]
ชอบจิตร แ., ไชยสมบัติ ด., and มหามิตร วงค์แสน ส., “ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”, JNHR, vol. 18, no. 2, pp. 95–105, Aug. 2017.