[1]
วิภักดิ์ ร., เทรินโบล์ น., and ศิวินา เ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้มในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”, JNHR, vol. 18, no. 2, pp. 69–83, Aug. 2017.