[1]
ต๊ะแก้ว เ., “การพัฒนาศักยภาพญาติผู้ดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”, JNHR, vol. 17, no. 3, pp. 24–32, Dec. 2016.