[1]
วงษ์สันต์ ว. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส., “การพัฒนาทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะ”, JNHR, vol. 17, no. 1, pp. 132–141, Nov. 2016.