[1]
ศรีดาวเรือง ฉ., ศรีพรหมษา ว., ถิ่นถา ด., สุระถิตย์ ส., and ศรีจันทร์ เ., “การจัดบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ตามการรับรู้ของวัยรุ่นในชนบท จังหวัดอุดรธานี”, JNHR, vol. 17, no. 2, pp. 43–56, Nov. 2016.