[1]
กามล ร., เก่งการพานิช ร., เก่งการพานิช ร., and เบญจกุล ด., “การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสตรี”, JNHR, vol. 17, no. 2, pp. 14–26, Nov. 2016.