[1]
สุขกาย ว., ชัชวรัตน์ ท., and นันตา ส., “พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น”, JNHR, vol. 19, no. 3, pp. 107–120, Dec. 2018.