[1]
จงเพ็งกลาง พ. พ., “ผลของโปรแกรมฤาษีดัดตน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหลังตึง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์”, JNHR, vol. 20, no. 1, pp. 100–113, Apr. 2019.