[1]
แว น., เรืองแป้น ร. ด. ว., หะยีสามะสา ด., มูหะมัด ด., สนธิไชย ด., and ทองมาก ด., “รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า”, JNHR, vol. 19, no. 1, pp. 86–96, Apr. 2018.