ชูเลิศ พ., สุขวดี บ., & กุลพานิชย์ ม. (2017). การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับนักศึกษาพยาบาล Generation Z. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 28–35. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95904