ภัทรมงคลเขตต์ ว., & บุญมี พ. (2017). การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย. Journal of Nursing and Health Research, 18(1), 123–136. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/83952