ปาณะวัฒนพิสุทธ์ ส., อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ส., สุพรรณสาร ศ., & บุญมี เ. (2017). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. Journal of Nursing and Health Research, 18(1), 104–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/83943