ต๊ะแก้ว เ. (2016). การพัฒนาศักยภาพญาติผู้ดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 24–32. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72348