อุดมลักษณ์ ส., วงศ์ไชยา พ., มหามิตร วงศ์แสน ส., & บรรณกิจ ห. (2016). การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 64–79. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71789