ศรเกษตริน อ., จันทรา ร., แพน้อย โ., & ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. (2016). ความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติของพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 14–24. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71784