เย็นสุจิตร ก. (2016). การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสาธารณภัยในนักศึกษาพยาบาล. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 3–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71783