ศรีดาวเรือง ฉ., ศรีพรหมษา ว., ถิ่นถา ด., สุระถิตย์ ส., & ศรีจันทร์ เ. (2016). การจัดบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ตามการรับรู้ของวัยรุ่นในชนบท จังหวัดอุดรธานี. Journal of Nursing and Health Research, 17(2), 43–56. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70352