สุขกาย ว., ชัชวรัตน์ ท., & นันตา ส. (2018). พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น. Journal of Nursing and Health Research, 19(3), 107–120. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/148767