1.
สัมมาวงศ์ ก, โสมานุสรณ์ ส, สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS. JHNR [Internet]. 2017 Apr. 1 [cited 2022 Jun. 29];33(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/99501