1.
วัฒนพงศ์สถิต พ, กังใจ ว, สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. JHNR [Internet]. 2016 Sep. 1 [cited 2022 Nov. 26];32(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/86933