1.
ศักดา เ, เรืองสูง เ, วิทยพันธ์ ย, ศรเกษตริน อ, กัลกะ ส. ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT. JHNR [Internet]. 2016 Jan. 2 [cited 2022 Dec. 6];32(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64276