1.
ดือขุนทด จ, โสมานุสรณ์ ส, กังใจ ว. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังดนตรีธรรมะร่วมกับสุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุEFFECT OF PROMOTING RELAXATION PROGRAM BY USING DHARMA MUSIC AND AROMATHERAPY FOR SLEEP QUALITY OF ELDERLY IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER. JHNR [Internet]. 2016 Jan. 2 [cited 2022 Nov. 26];32(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64272