1.
ภูศรี เ, เกิดมงคล พ. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Dec. 1];28(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845