1.
เพียรพิจารณ์ อ. หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2023 Feb. 2];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834