1.
ส่งเมา อ. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลที่สมรสแล้ว: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2023 Feb. 8];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4832