1.
ศรีนวล ส, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Nov. 26];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4831