1.
ศิริพรกิตติ น, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Dec. 6];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4827