1.
กอบกิจสุมงคล ก, เอื้ออารี เ, วรอาคม อ, แสนเจริญสุทธิกุล น. ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2023 Jan. 31];27(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824