1.
เจริญสุข เ, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Nov. 26];27(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813