1.
- -. เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะ. JHNR [Internet]. 1 [cited 2020May30];27(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4808