1.
โสตถิผลอนันต์ ส, เข้มขัน เ, นิโรธนันท์ อ. รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Dec. 6];27(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804