1.
กั้วกำจัดจ, จีระแพทย์ว. ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ. JHNR [Internet]. 1 [cited 2020May30];27(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4803