1.
ฤทธิ์ธาทร ข, ตรีเดช ป, ครึกครื้นจิตร พ. การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Nov. 26];27(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4798