1.
ปานเจริญ ร, ตรีเดช ป, ครึกครื้นจิตร พ. การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Nov. 26];26(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4782