1.
ตรีเดช ป, ครึกครื้นจิตร พ, ธนกาญจน์ น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Nov. 26];26(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779